Skip to main content

Algemene Voorwaarden

 


 

Geheimhouding

Alle gesprekken en informatie zijn vertrouwelijk en worden zonder jouw toestemming niet met anderen gedeeld. Met toestemming gedeelde informatie en overleg daarover staat altijd in het teken van dienstbaarheid aan jou als cliënt. Ook in het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) hanteer ik een privacy-beleid. Voor nadere informatie verwijs ik naar het privacy-document.

Begeleidingstraject en aansprakelijkheid

Als we na de intake besluiten een begeleidingstraject aan te gaan, leidt dat voor mij tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. Uiteindelijk ben je als cliënt verantwoordelijk voor het behaalde resultaat. Ik zal hier als begeleider van mijn kant alle zorg toe dragen naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap die op het moment van nakomen van mij verlangd kunnen worden. Ik conformeer mij hierbij aan de gedragscode van de NOBCO (Nederlandse Orde van BeroepsCOaches), waarvan ik kennis heb genomen, ook al ben ik geen lid.

Als cliënt draag je er zorg voor dat alle gegevens, die essentieel zijn in het belang van jouw begeleidingstraject, tijdig, volledig en correct aan mij worden verstrekt.

Ik ben als begeleider niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die ontstaat doordat ik ben uitgegaan van verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor mij kenbaar behoorde te zijn.

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz)

Als registertherapeut val ik het onder het Tuchtrecht van Tuchtcollege Complementaire Zorg (TCZ) en ben ik aangesloten bij geschillencommissie Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). 

Annulerings- en betalingsvoorwaarden

Bij verhindering minimaal 24 uur voor het tijdstip van de afspraak heb je als cliënt de mogelijkheid een afspraak kosteloos af te zeggen, dan wel te verzetten. In geval van verhindering van een afspraak minder dan 24 uur voor aanvang van de afspraak, wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Bij niet verschijnen zonder afmelding worden de volledige kosten –na overleg– in rekening gebracht. Afmelden kan telefonisch, per WhatsApp of email. De betaling van een begeleidingsgesprek dient binnen 14 dagen te worden voldaan.

Carla Snijders-Mulder


Present Zijn  |  KvK 77128389  |  BTW nr. NL1079.43.633.B01  |  IBAN NL04INGB0006474698